Všeobecné obchodní podmínky 

Michal Vavřač
Sídlo: Josefy Faimonové 23, 628 00 Brno
Identifikační číslo: 01505726 
DIČ: CZ9010033681

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Michal Vavřač – gentelamnsgarage,cz
Josefy Faimonové 23, 628 00 Brno
Identifikační číslo: 01505726 
DIČ: CZ9010033681
Kontaktní e-mail: info@gentlemansgarage.cz
Kontaktní telefon: (+420) 721 277 232

Adresa pro Vrácení zásilek a pro reklamace

Michal Vavřač - BVPRINT

Stará pošta 751

664 61 Rajhrad

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu info@crazyshirts.cz. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je Michal Vavřač se sídlem Josefy Faimonové 23, 628 00 Brno, nezapsaná v obchodním rejstříku.

Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012  Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.  Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující.  Občanský zákoník rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Za podnikatele se považuje každá osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem nebo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, jak blíže vyplývá z ustanovení § 420 až § 422 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník.  Na podnikatele se nevztahují ustanovení dílu 4., hlavy I., části čtvrté občanského zákoníku, která obsahují ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Z tohoto důvodu se na kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, která platí výlučně pro spotřebitele.

 
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy  

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává pro kupujícího závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu ve formě e-mailové, popřípadě telefonické zprávy. Automatické potvrzení o registraci objednávky není jejím potvrzením.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě chybného uvedení ceny.

Kupující, který je podnikatelem, neuzavírá s prodávajícím spotřebitelskou smlouvu a nenáleží mu proto právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží s odchylkami uvedenými v článku 11. těchto obchodních podmínek. Kupujícímu, který je podnikatelem, není ani poskytována záruka jako spotřebitelům (záruka pro spotřebitele je zpravidla 24 měsíců), ale pouze záruku na zboží v délce 12 měsíců. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.


3.  Předmět smlouvy   

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návod k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.


4. Místo plnění   

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží  dopravci tj.  přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.


5. Cena a platební podmínky 

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží včetně DPH a jsou platné ke dni objednání zboží. Pokud se na zboží vztahuje povinnost zaplatit recyklační poplatky, jsou tyto již zahrnuty v ceně zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.   
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky typu doběrečné apod.


Kupní cena může být zaplacena:
a) dobírkou v případě, že zboží bude dodáno Českou poštou nebo přepravní službou PPL či DHL
b) bankovním převodem
c) Prostřednictvím platební brány ThePay kartou, nebo on-line převodem

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

Své náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku za účelem objednání zboží a uzavření kupní smlouvy nese každá strana ze svého.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefon. Vyhrazujeme si právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


6. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Pokud je však potvrzení doručeno kupujícímu v den předcházející dni pracovního volna nebo svátku, popřípadě v den pracovního volna nebo svátku, začíná dodací lhůta běžet prvním následujícím pracovním dnem.  V případě, že zboží má prodávající skladem v centrálním skladu, vyexpeduje je, tj. předá dopravci zpravidla do 1 - 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Pokud je zboží uskladněno v některém z detašovaných skladů v rámci ČR, může to být i déle s ohledem na nutnost přeskladnění. Dodací lhůta činí v průměru 2 - 3 pracovní dny.


Vyjasnění pojmů dostupnosti uvedené u produktů v katalogu zboží:

-  Skladem = zboží je skladem u prodávajícího

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do sedmi dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do devíti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

V případě, že není možné, aby dodavatel dodal objednané zboží prodávajícímu a kupující nepřistoupil ke změně předmětu smlouvy, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.


7. Přechod  nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí  škody na zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


8. Dopravní podmínky a poštovné  

Možnosti způsobů doručení zásilky:
a) Českou poštou nebo jinou přepravní společností např. PPL, DHL

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdějšímu uplatnění nároků z vad z důvodu porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je vložena do balíku se zbožím, případně ke stažení v zákaznickém účtu.

Doprava za zboží doručované na adresu ve Slovenské republice je účtována podle odlišných sazeb, které jsou uvedeny při procesu objednávky. 

9.  Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Kupující je při převzetí zboží povinen provést vnějškovou kontrolu jeho stavu a pokud zboží vykazuje zjevné vady, včetně nekompletnosti dodávky zboží nebo množstevních vad spočívajících v tom, že počty dodaného zboží nejsou v souladu s fakturou, je kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 2 dnů od data převzetí zboží. Pozdější vytknutí zjevných vad či nekompletnosti dodávky zboží není prodávající povinen uznat. Při porušení obalu zásilky se zbožím postupuje kupující v souladu s odstavcem 10 těchto obchodních podmínek.

Záruční doba 24 měsíců, začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami.

Při uplatnění práv z vadného plnění je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být kompletní, zabalené v původním obalu, pokud to není možné, tak způsobem vylučujícím možnost jeho poškození při přepravě. Jinak dopravce nepřevezme zboží k přepravě. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, bude prodávající při stanovení počátku běhu záruční doby vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Prodávající si vyhrazuje právo neuznat požadavek kupujícího v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, či že došlo k mechanickému poškození zboží. Zaslání zboží k vyřízení nároku z vadného plnění na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.   

 
Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího tj. u Michal Vavřač, Josefy Faimonové 23, 628 00 Brno.


10.  Poškozená  zásilka   

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla přepravce je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla přepravce. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zprávy o škodě.  Jinak z tohoto důvodu uplatněné nároky nebudou uznány, neboť podpisem dodacího listu kupující stvrzuje bezvadnost dodávky. Na základě zaslané kopie zprávy o škodě (faxem, e-mailem, poštou) a prověření oprávněnosti nároku kupujícího bude zasláno zboží novou zásilkou.


11.  Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo podle ust. § 1829 odstavce 1 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

V případě, že spotřebitel dle přechozího odstavce odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu vrácení zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží uskutečňovaný prodávajícím a vyjma náhrad uvedených v následujícím odstavci) do 14 dnů od účinného odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spolu s vraceným zbožím vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Právo na zápočet proti vracené kupní ceně  má prodávající i v případech,  že mu s navracením zboží vzniknou náklady. Prodávající má  nárok na náhradu takovýchto skutečně vynaložených  nákladů. Jedná se zejména o náklady vynaložené na jeho kontrolu, čištění,  seřízení, opětovné uvedení do prodeje apod. Prodávající spotřebiteli v  takovýchto případech vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§1837 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Pro účely těchto obchodních podmínek se spotřebitelem rozumí osoba blíže vymezená v článku 1. těchto obchodních podmínek.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.  Použití připojeného formuláře není závazné, lze jej však použít po řádném vyplnění a podpisu a zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího v něm uvedenou, případně jej vložit do zásilky s vraceným zbožím.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresa pro zaslání zásilky


Společnost:                      Michal Vavřač - BVPRINT
Adresa:                            Stará pošta 751, 664 43 Rajhrad
IČ/DIČ:                            01505726/ CZ 9010033681
E-mailová adresa:             info@crazyshirts.cz
Telefonní číslo:                  721 277 232

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
 
 ...............................................................................................................................

 
Datum objednání  ..............................

Datum převzetí ...................................

Číslo objednávky: ................................

Číslo faktury - daňového dokladu: ................................

Platba  provedená kupujícím byla uhrazena v hotovosti / bezhotovostně 

 
Dne ................   a

 
požaduji její vrácení na účet č. .........................................................


Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................

 
Adresa spotřebitele: ..........................................................................

 
Email spotřebitele:.............................................................................

 
Telefon spotřebitele: .........................................................................

 

V........................................ dne......................................

 
 
Podpis spotřebitele

Vytečkovanou část formuláře vyplní spotřebitel.


12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jednání ohledně sporných otázek můžete s námi  vést i prostřednictvím korespondence na   naší emailové adrese: info@crazyshirts.cz.

Pokud se nepodaří vyřešit spor vzniklý v souvislosti s prodejem námi prodávaného zboží či poskytovaných služeb jednáním, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Příslušným subjektem pro řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI), u které může spotřebitel podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách ČOI: https://adr.coi/cz. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo, které je předmětem sporu.

V případě přeshraničního sporu pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si zúčastněné strany hradí ze svého.


13. Ochrana osobních údajů   

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR, které uvádíme níže v samostatném textu.


14. Šíření obchodních sdělení

Kupující uděluje souhlas k šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky týkající se prodeje zboží na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s prodejem zboží. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas s takovým využíváním svého elektronického kontaktu.


15. Počítání času

Pro účely těchto obchodních podmínek se počítání času řídí úpravou ustanovení §  605 až 608 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po skutečnosti, jež je rozhodující pro její počátek.


16. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně  dopravních nákladů a příp. dalších poplatků  a obchodní  podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem (blíže článek 1 těchto obchodních podmínek), nevztahují se na ni ta zákonná ustanovení a ustanovení těchto obchodních podmínek, která se vztahují výlučně na spotřebitele.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017